Encerrado
Lote000093
FECHADO
HONDA/BIZ 125 KS
Visitas286HONDA/BIZ 125 KS
Lances2
Incremento50,00
Maior Lance
R$ 300,00
L266H16188
Incremento
50,00
Fechado
Encerrado
Lote000095
FECHADO
RENAULT/CLIO AUT 1.0
Visitas393RENAULT/CLIO AUT 1.0
Lances11
Incremento100,00
Maior Lance
R$ 1.400,00
L266H16373
Incremento
100,00
Fechado
Encerrado
Lote000099
FECHADO
FIAT/PALIO EX
Visitas374FIAT/PALIO EX
Lances5
Incremento100,00
Maior Lance
R$ 750,00
L266H16374
Incremento
100,00
Fechado
Encerrado
Lote000102
FECHADO
I/PEUGEOT 206 SOLEIL
Visitas343I/PEUGEOT 206 SOLEIL
Lances12
Incremento100,00
Maior Lance
R$ 1.400,00
L266H16374
Incremento
100,00
Fechado
Encerrado
Lote000103
FECHADO
IMP/PASSAT VARIANT T
Visitas450IMP/PASSAT VARIANT T
Lances10
Incremento100,00
Maior Lance
R$ 1.200,00
L266H16206
Incremento
100,00
Fechado
Encerrado
Lote000104
FECHADO
FIAT/FIAT UNO S
Visitas251FIAT/FIAT UNO S
Lances6
Incremento100,00
Maior Lance
R$ 800,00
L266H16373
Incremento
100,00
Fechado
Encerrado
Lote000105
FECHADO
HONDA/CIVIC LX
Visitas407HONDA/CIVIC LX
Lances26
Incremento100,00
Maior Lance
R$ 2.950,00
L266H16468
Incremento
100,00
Fechado
Encerrado
Lote000106
FECHADO
VW/GOL CL 1.6 MI
Visitas454VW/GOL CL 1.6 MI
Lances6
Incremento100,00
Maior Lance
R$ 800,00
L266H16374
Incremento
100,00
Fechado